fbpx

Privacy Policy

Polityka prywatności 

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Mateusz Wójcik i Rafał Dziuryk prowadzący spółkę cywilną pod nazwą APPVINIO Mateusz Wójcik, Rafał Dziuryk s.c., ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice, posiadającą numer NIP: 6312680249, REGON: 380591475, nr tel. 725733380, zwani dalej Administratorem.   
 2. Niniejsza polityka prywatności Serwisu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 3. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”

Cel przetwarzania danych

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem;
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu zgodnie z tymi celami;
  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  c) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
 3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników:
  a) do kontaktu z Tobą, jeżeli zwrócisz się do Nas z zapytaniem co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 (1) f RODO),
  b) do celu personalizacji wyświetlanych Ci reklam, na podstawie danych pozyskanych przez podmioty trzecie poprzez pliki cookies, w oparciu o Twoją zgodę na stosowanie tego typu plików cookies (Art. 6 (1) a RODO).

Rodzaj danych

 1. Przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, danych zawartych w stosowanych w Serwisie plikach cookies i innych danych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych w celach wskazanych powyżej jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych niemożliwe byłoby wykonanie czynności, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, które określone są w miejscu opisu celu, dla których zbieramy Twoje dane osobowe.
 2. W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie bądź za pomocą numeru telefonu 725733380.

Udostępnianie danych osobowych

 1. Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym.
 2. Ponadto w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej, sądom czy organom ścigania.
 3. Administrator oświadcza, że przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Czas przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktu z Tobą będą przetwarzane do czasu wyjaśnienia z Tobą kwestii, w których się z Nami kontaktujesz. W każdym czasie możesz się sprzeciwić kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie bądź za pomocą numeru telefonu 725733380.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celach personalizacji wyświetlanych Ci reklam będą przetwarzane do czasu wycofania Twojej zgody.

Przekazanie danych osobowych podmiotom spoza EOG

 1. Gromadzone i przechowywane dane osobowe w Serwisie za pomocą m. in. narzędzi Google, mogą być przekazywane poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym). W tym przypadku Twoje dane osobowe będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Google to podmiot dbający o spełnienie wszelkich standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

 1. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:
  a) dostępu do danych osobowych;  
  b) odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu); 
  d) sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); 
  e) przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych;
  f) odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z Nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie bądź za pomocą numeru telefonu 725733380.

Pliki „cookies”

 1. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik odwiedzający Nasz Serwis). Wyłączenie plików cookies może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji. 

 2. Pliki cookies wykorzystywane przez Nasz serwis dotyczą osób korzystających z Serwisu, stosowana przez Administratora technologia plików cookies zbiera dane dotyczące każdej osoby, która odwiedza Serwis. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje o Użytkownikach odwiedzających Nasz Serwis, ale co do zasady nie gromadzą danych osobowych. W przypadku informacji zbieranych przez cookies które są powiązane z konkretną osobą zastosowanie będą mieć postanowienia Polityki prywatności w stosunku do ochrony danych osobowych.
 3. Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:
  a) dopasowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony;
  b) uwierzytelniania użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie;
  c) prowadzenia anonimowych statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników;
  d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
  e) remarketingu, czyli prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies (parametry w tym zakresie mogą być zweryfikowane za pośrednictwem narzędzi przeglądarki internetowej – w tym zakresie Administrator odsyła do linków do opisów obsługi najpopularniejszych przeglądarek internetowych, które znajdują się w pkt 6 poniżej) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu,
  b) sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  c) third party cookies – pliki pochodzące np. z serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Administratorem. Te pliki pozwalają dostosowywać treści do preferencji i zwyczajów ich użytkowników, mierzyć i analizować ruch na stronach Serwisu, a także dokonywać pomiaru efektywności zamieszczanych tam treści. Pliki te podlegają własnej polityce prywatności podmiotów zewnętrznych, która może różnić się od standardowych zasad polityki dotyczącej plików cookies, stosowanej przez Administratora.
 5. Dokonując innego podziału niż ten przedstawiony w pkt 4, Administrator wskazuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies rozdzielone ze względu na ingerencję w prywatność Użytkownika:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcjonalności z których korzysta Użytkownik,
  b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, wyglądu strony internetowej Serwisu, itp.,
  c) „reklamowe” pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej aktualnej strony przez dostawców reklamowych. Mogą one być wykorzystane do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywności kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym. Niewyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z Serwisu. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookies, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań,
  d) „analityczne” / „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy  dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.
 6. W celu uzyskania dalszych informacji należy się zapoznać z treścią sekcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej.  Przykładowo, w przypadku poniższych przeglądarek, przydatne informacje związane ze zmianą ustawień plików cookies można znaleźć na poniższych stronach:
  a) w przeglądarce  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  b) w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl,
  c) w przeglądarce Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies,
  d) w zakresie urządzeń mobilnych – informacje o ustawieniach plików cookies znajdą się na stronach internetowych poszczególnych producentów (np. iOS, Android),
  e) w zakresie Google Analitics – mogą Państwo skorzystać z opcji zablokowania działania plików cookies w ramach funkcji opt-out, którą można pobrać ze strony: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl.

 7. Szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookies:

  Dostawca cookies

  Nazwa cookies

  Ważność

  Typ

  Google Analytics 

  _ga

  Wygasają z upływem dwóch lat

  third party cookies (analityczne)

  Google Analytics

  _ga_VEMBWLMYCM

  Wygasają z upływem dwóch lat

  third party cookies (analityczne)

  Hotjar

  _hjAbsoluteSessionInProgress

  Wygasają natychmiast 

  third party cookies (analityczne)

  Hotjar

  _hjIncludedInPageviewSample

  Wygasają z upływem dwóch minut

  third party cookies (analityczne)

  Hotjar

  _hjIncludedInSessionSample

  Wygasają z upływem dwóch minut

  third party cookies (analityczne)

  Hotjar

  _hjid

  Wygasają z upływem jednego roku

  third party cookies (analityczne)

  Google Ads

  1P_JAR

  Wygasają z upływem trzydziestu dni

  third party cookies (reklamowe)

  Google Ads

  CONSENT

  Wygasają z upływem szesnastu lat i czterech miesięcy i czterech dni

  third party cookies (funkcjonalne)

  Google Ads

  NID

  Wygasają z upływem sześciu miesięcy i jednego dnia

  third party cookies (reklamowe)

  Google reCAPTCHA

  _GRECAPTCHA

  Wygasają z upływem pięciu miesięcy i dwudziestu dziewięć dni

  third party cookies (reklamowe)

 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia, ponieważ standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies.
 9. Podczas wizyt w Serwisie gromadzone i przechowywane mogą być pliki cookies w ramach narzędzi Google. Uzyskane przez Google poprzez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej mogą być przekazywane do USA i tam zapisywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Google to podmiot dbający o spełnienie wszelkich standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych jak i wykorzystania plików cookies.
 10. Podczas wizyt w Serwisie gromadzone i przechowywane mogą być pliki cookies w ramach narzędzia Google Analytics (pliki o nazwach: _ga). Narzędzia Google Analytics są obsługiwane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics umożliwia mierzenie i analizowanie ruchu w Serwisie w sposób automatyczny, a także pomiar efektywności zamieszczanych tam treści. Dzięki uzyskanym w ten sposób statystykom Administrator może poprawiać Serwis i uczynić go bardziej interesującym dla Użytkowników. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google zlokalizowany w USA i tam zapisywane. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi. 

 11. W ramach Google Analytics Administrator nie gromadzi jakichkolwiek danych, pozwalających na identyfikację Użytkownika. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich Administrator ma dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:
  a) informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik;
  b) podstrony, jakie przegląda Użytkownik w ramach Serwisu;
  c) czas spędzony w Naszym Serwisie oraz na jego podstronach;
  d) przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach Serwisu;
  e) źródło, z którego przechodzi Użytkownik do Serwisu.
 12. Ponadto Administrator korzysta w ramach Google Analytics z Funkcji Reklamowych, którymi są raporty demograficzne i zainteresowań, remarketing oraz funkcje raportowania o reklamach czy user-ID. W ramach Funkcji Reklamowych Administrator również nie gromadzi danych osobowych. Informacje, do jakich Administrator ma dostęp, to w szczególności:
  a) przedział wieku, w którym znajduje się Użytkownik Serwisu,
  b) płeć Użytkownika,
  c) przybliżona lokalizacja Użytkownika, która jest ograniczona do miejscowości,
  d) zainteresowania Użytkownika określone na podstawie aktywności w sieci.
 13. Można zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie przez Użytkownika wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, Administrator zachęca do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google dostępne pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 14. Podczas wizyt w Serwisie gromadzone i przechowywane mogą być również pliki cookies w ramach narzędzia Google Ads. Narzędzia Google Ads są obsługiwane przez Google LLC. Używa ono plików cookie, by poprawiać jakość reklam. Częste zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które interesują Użytkowników, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które Użytkownik już widział. Administrator korzystając z Google Ads, nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie Administrator nie ponosi już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jako Użytkownikiem usług Google. Administrator korzystając z Google Ads, jest jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chciałby, by reklamy Serwisu docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Użytkownikowi reklamę Serwisu. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z personalizacji w ustawieniach reklam (w ramach narzędzi Google), Google przestanie mu wyświetlać spersonalizowane reklamy. Użytkownik może zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio na stronie Google: https://adssettings.google.com/
 15. Podczas wizyt w Serwisie gromadzone i przechowywane mogą być również pliki cookies w ramach narzędzia Google reCAPTCHA. Narzędzia Google reCAPTCHA są obsługiwane przez Google LLC. Aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo danych podczas przesyłania formularzy, w określonych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA. Służy to przede wszystkim rozróżnieniu, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy też nastąpiło nadużycie przez przetwarzanie maszynowe i zautomatyzowane. Usługa obejmuje przesłanie adresu IP oraz ew. innych danych wymaganych przez Google do działania usługi reCaptcha. W tym zakresie obowiązują odmienne regulacje dotyczące ochrony danych firmy Google. 

 16. W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z polityką prywatności, którą stosuje Google, Użytkownik może zapoznać się z nią pod następującymi linkami: 
  a) https://policies.google.com/technologies/partner-sites,
  b) https://policies.google.com/privacy.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Main base

Konarskiego 18C
44-100 Gliwice
Poland

Contact us

 

VAT EU: PL6312680249
+48 725 733 380
 

Privacy Policy
© Copyright 2021 by appvinio.